• 1_01.jpg
 • 1_08.jpg
 • 2_02.jpg
 • 2_17.jpg
 • 2_23.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_11.jpg
 • 4_02.jpg
 • 4_06.jpg
 • 4_14.jpg

  Informace pro rodiče k nástupu 25.5.2020 na MŠ Studánka U Školy

  Informace pro rodiče k nástupu 25.5.2020 na MŠ Studánka U Školy

  / manuál pro bezpečnost vašich dětí a zaměstnanců  MŠ /

  1/  MŠ se otevírá 25. 5. 2020  od 6,00  do 15,45 hod.

  2/ Zákonný zástupce při nástupu dítěte předá vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.

  3/ Do MŠ budete vstupovat vždy po jednom – jeden zákonný zástupce + dítě. Zákonný zástupce je povinen nasadit si v MŠ roušku.

  4/ Ve vstupním vestibulu vám bude měřena teplota a zapsána do tiskopisu pro každé dítě.

  5/ Před vstupem do šatny je každý / rodič i dítě/  povinen použít desinfekci na ruce.

  6/ V šatnách se můžou potkat pouze dvě dvojice, ostatní vyčkají venku.

  7/ Rodič nesmí vstoupit dál než do prostor šaten, platí zákaz vstupu do tříd.

       Do I. třídy budou rodiče předávat děti pouze ze šatny.

      Do II. třídy budou rodiče předávat děti ze vstupní chodby – na učitelky si zazvoníte.

      Do III. a IV. třídy budou rodiče předávat děti u schodů – na učitelky si zazvoníte.

  8/ Po předání nebo vyzvednutí dítěte musí zákonný zástupce ihned opustit celý areál MŠ .

  9/ Děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky z domova / plyšáky, auta, panenky, knihy apod./.

  10/ Až do konce školního roku se nekonají žádné hromadné akce (výjimkou bude za určitých podmínek rozloučení s předškoláky - na zahradě MŠ)

  11/ Po příchodu provádí učitelka ranní filtr – dítě si musí ihned umýt ruce, vizuální kontrola dítěte, toto bude probíhat během celého dne.

  12/ Při sebemenším náznaku kašle, rýmy, teploty bude rodič ihned telefonicky informován a je povinen své dítě okamžitě vyzvednout z MŠ – kontrola tel. čísel, aktualizace.

  Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé!  To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nebo horečka. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.

  Rodič předává dítě pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění, ani žádnými jinými obtížemi (průjem, bolesti břicha, infekční onemocnění, vyrážka apod.)

  U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu /nebo čestné prohlášení s okopírovanou zprávou o alergické léčbě/.

  Bez této zprávy není možné, aby dítě bylo přijato do kolektivu !!!

  Respektujte, prosím tato pravidla. Jejich dodržováním chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pracovníky mateřské školy. Provoz bude po celou dobu omezen z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců ohrožených skupin.

  Žádáme rodiče, aby své děti dali do školky jen ve velmi nutných případech, kdy musejí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

  Předpokládaný postup při znovuotevření MŠ - KVĚTEN 2020

  Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem jsme se shodli na postupu znovuotevření Mateřské školy Studánka:

  MŠ se otevře  společně se základními školami, o jejichž termínu otevření rozhoduje vláda. Prozatím vše směřujeme na termín pondělí 25. května, který se může ovšem ještě změnit na základě rozhodnutí státu. Stěžejní je pro nás zajistit takový provoz mateřské školy, který neohrozí zdraví dětí, ani našich zaměstnanců.

  Mateřská škola nebude fungovat v běžném režimu. Nyní čekáme na metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která nám upřesní provoz těchto školních zařízení.

  Apelujeme na rodiče, aby své děti dali do školky jen ve velmi nutných případech, kdy musejí plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházejí v tíživé sociálně-ekonomické situaci.

  Na začátku května upřesníme všechna pravidla pro umístění dítěte do školky, včetně stravování, nošení roušek a podobně. Pravidla budou vycházet z metodiky ministerstva. Žádáme proto rodiče, aby sledovali webové stránky svých mateřských škol.

  POZOR !!! Školné na měsíc  KVĚTEN a ČERVEN si v bankovním příkazu ZRUŠTE. Na vaši žádost budeme školné v průběhu prázdnin podle docházky dítěte vyrovnávat.

  Přeji vám všem pevné nervy v této nelehké situaci.  Na  vaše děti  se moc těšíme.  Ředitelka MŠ  B. Šimonová

  Změna ceny stravného

  RODIČE POZOR!!!

  Od 1. března 2020 dojde ke zvýšení ceny stravného o 3 Kč na den.

  Prosíme vás tedy změňte  si trvalou platbu na 700 Kč/měsíc

  a u dětí s odkladem školní docházky na 720 Kč/měsíc.

  Děkujeme.

   Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/21

  Zápis dětí na školní rok 2020-2021 se bude konat 11. května 2020 od 9:00 - 12:00 hodin a od 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ Studánka – Liberecká 76.

  Sebou přineste Žádost o přijetí, doklad o pravidelném očkování dítěte a občanský průkaz. Dokumenty jsou ke stažení na našich stránkách.

  Zásady ochrany osobních údajů

  Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

  Pokračovat ve čtení

  Novinky pro rodiče předškoláků

   Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. září 2017 povinné předškolní vzdělávání

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně – v době od 8 – 12 hod.
  • Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  • Je možné dítě přihlásit na individuální vzdělávání (3 měsíce předem), kdy je doma dítě vzděláváno rodiči a v určeném termínu přijde do MŠ na přezkoušení.
  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Oznámení nepřítomnosti delší jak 5 dnů, provádí zákonný zástupce dítěte písemně třídnímu učiteli zapsáním do omluvného listu
  • Školné je od úplaty osvobozeno - platí i pro děti s odkladem školní docházky

   

  Výše školného pro školní rok 2019/20

  Vážení rodiče, pro školní rok 2019/20 stanovila Rada Města Jablonného sníženou částku školného a to 438 Kč. Toto školné platí dnem 1.9.2019. Školné nebudou platit děti, které mají povinnou školní docházku (předškoláci) a děti s odkladem školní docházky. (č.b.ú. 19-0904022309/0800)

  Stravné se platí složenkou (ústřižek je třeba odevzdat do školky ke kontrole) nebo přes bankovní účet (900062389/0800), kde pravidelně každý měsíc zaplatíte 700,- Kč a jednou za rok vám vedoucí školní jídelny stav vyrovná. Cena stravného na den je 35,- Kč (oběd + 2x svačina). 
  Děti, které v průběhu tohoto školního roku dosáhnou sedmi let - podle zákona spadají již do kategorie školních dětí a budou mít cenu stravného 36,- Kč (720,- Kč přes účet).