MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

 

  • phoca_thumb_m_akademie_02.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_03.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_13.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_14.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_16.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_19.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_24.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_27.jpg
  • phoca_thumb_m_akademie_29.jpg
  • phoca_thumb_m_tablo_202406.jpg

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace (dále jen „správce“), se sídlem Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ: 71013083 vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“).

Jaké jsou dotčené subjekty údajů?
Správce zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců, svých zaměstnanců a jiných osob ve smluvním vztahu se správcem dle níže uvedených podmínek.
Jaké tituly zpracování osobních údajů správce využívá?

Správce využívá tyto tituly zpracování osobních údajů:
• plnění právní povinnosti
• plnění smlouvy
• oprávněný zájem
V těchto případech se na správce nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů od subjektů údajů.

Zpracovává správce osobní údaje na základě souhlasu?
V ojedinělých případech získává správce osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů. Souhlas subjektu údajů musí být svobodný, poučený, konkrétní, informovaný, jasně odlišitelný (např. souhlas musí být oddělený od smlouvy nebo obchodních podmínek, nemůže být nedílnou součástí), srozumitelný, snadno přístupný a nejlépe v písemné podobě a za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Jakým způsobem správce získává osobní údaje?
Správce zpracovává osobní údaje, které získává od zákonných zástupců dítěte při přijímacím řízení k základnímu vzdělávání a také v průběhu školní docházky. Škola může osobní údaje získat také od pedagogicko-psychologických poraden či zdravotnických zařízení.
V případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, lze informaci o existenci práva kdykoliv odvolat. Nesmí však být dotčena zákonnost zpracování.
Škola nepožaduje po subjektech osobní údaje, které přímo či nepřímo nepotřebuje k plnění svých zákonem daných povinností. Cílem školy je minimalizace osobních údajů.

K jakým účelům škola zpracovává osobní údaje?

účel zpracování

titul zpracování

subjekty údajů

kategorie osobních údajů

interní příjemci

externí příjemci

doba zpracování

Evidence žáků školy pro zajištění výchovně-vzdělávacího procesu - školní matrika

plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce

žák

adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

ředitelka školy, učitel

 

S 10; V 5

Evidence strávníků školní jídelny

plnění právní povinnosti

zák, zaměstnanec

adresní a identifikační údaje

vedoucí stravování

 

S 3; S 10; S 5

Evidence pro účely zabezpečení vzdělávání zaměstnanců školy

plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce

zaměstnanci školy

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy

ext. školící středisko, Národní institut vzdělávání, DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků, ČŠI, environmentální vzdělávání

S 5

Kamerový systém

oprávněný zájem správce

rodič, žák, zaměstnanec

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy, učitel

 

21 dní

Prezentace školy

oprávněný zájem správce

žák, učitel, zaměstnanci

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy, zástupce ředitele

web

V 5

Vedení kroniky

oprávněný zájem správce

zaměstnanci, žáci

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy, zástupce ředitele, učitel

 

V 10

Správní řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání

plnění právní povinnosti

uchazeč

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy, zástupce ředitele

 

S 5

Evidence úrazů žáků školy

plnění právní povinnosti

zaměstnanci, žáci

adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

ředitelka školy, zástupce ředitele, učitel

Krajský úřad, ČŠI

A 10; S 10

Personální a mzdová evidence zaměstnanců školy

plnění právní povinnosti, oprávněný zájem správce

zaměstnanci

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy, zástupce ředitele

zdravotní pojišťovny; Česká správa sociálního zabezpečení

A/S 45-50; A 10; S 5; S 10

Vedení třídních výkazů

plnění právní povinnosti

žák

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy, zástupce ředitele, učitel

 

S 10

Mimoškolní aktivy školy

oprávněný zájem správce

žák, rodič

adresní a identifikační údaje

ředitelka školy, učitel, vedoucí stravování

 

po dobu školní docházky

Jaká práva má subjekt údajů?
Subjekt údajů, který řádně prokáže svou totožnost, má tyto práva:
1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR): Žáci a jejich zákonní zástupci mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich organizace zpracovává.
2. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR): Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají. Tím není dotčena povinnost zaměstnanců hlásit zaměstnavateli změny týkající se jejich osobních údajů a uvádět zaměstnavateli správné a úplné osobní údaje potřebné k realizaci práv a povinností z pracovní smlouvy.
3. Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR): V případě, že má žák nebo jeho zákonný zástupce za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o jejich výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR.
4. Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR): Pokud má žák nebo jeho zákonný zástupce za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jeho osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany organizace v rozporu se zákonem.
5. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR): Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost zaměstnance přeneseny jinému správci. K takové situace zatím ve škole nedochází.
6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR): V případech zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců na základě právního titulu oprávněného zájmu mají žáci a jejich zákonní zástupci právo vznést námitku proti zpracování. V takovém případě organizace provede balanční test, ve kterém porovná protichůdné zájmy, a vznesenou námitku vyhodnotí.

Jak správce chrání osobní údaje?
Správce chrání osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se Směrnicí pro ochranu osobních údajů a správce zajišťuje ve spolupráci s pověřencem na ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) pravidelné školení zaměstnanců.
Při uchování dat, se správce řídí Spisovým a skartačním řádem.
Správce si dále nechat vyhotovit analýzu nakládání s osobními údaji včetně posouzení rizik zpracování a bezpečnostních rizik vztahujících se k informačním systémům a technickým prostředkům správce. Na základě této analýzy byla přijata technická a organizační opatření pro posílení ochrany osobních údajů.

Jak mohu správce kontaktovat?
Kontaktní místem pro záležitosti ochrany osobních údajů je pověřenec. Pověřencem byl jmenován Tomáš Bazalík a je možné jej kontaktovat emailovou zprávou na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či písemně na adrese MŠ Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace.
Tyto zásady budou průběžně aktualizovány v souladu s aktuálními účely zpracování a dalšími požadavky jak ze strany zákonných povinností, tak ze strany správce.
Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, z důvodu obtížnosti a komplexnosti případu, o čemž bude subjekt údajů informován, včetně důvodů prodloužení.

Tyto podmínky jsou účinné ke dni 25. května 2018.

Ke stažení ve formátu pdf

Mateřská škola Studánka – U Školy Jablonné v Podještědí, U Školy 194, 471 25 Jablonné v Podještědí; IČ: 71013083, tel.: 487 762 103, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zásady ochrany osobních údajů, Prohlášení o přístupnosti Copyright obsahu MŠ Studánka U Školy 2013-2023, webmaster: V. Horák TOPlist