• 1_07.jpg
 • 1_26.jpg
 • 1_30.jpg
 • 2_04.jpg
 • 2_18.jpg
 • 2_24.jpg
 • 2_35.jpg
 • 3_03.jpg
 • 3_05.jpg
 • 3_12.jpg
 • 4_02.JPG
 • 4_16.JPG
 • 4_36.JPG

MŠ Studánka - U školy Jablonné v Podještědí

Upřesnění informací k zápisu do MŠ na školní rok 2020-2021

Zápis do Mateřské školy Studánka Jablonné v Podještědí proběhne v období od 2.5.2020 do 11.5.2020.

Od 15.4.2020 do 11.5.2020 podejte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy – 4c8kxcz 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou na adresu : MŠ Studánka Jablonné v Podještědí, Liberecká 76, 471 25 Jablonné v Podještědí

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – po telefonické domluvě : 731 774 739

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže) a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

Podpis zákonného zástupce

Nabídka MŠ Studánka  Liberecká

 • Třídy dětí věkově smíšených podle výběru – sourozenci spolu, kamarádi..
 • Výběr činností podle vlastního přání a momentální nálady dítěte, volba pracovní skupiny i učitelky – rodinný model, rodiče mohou kdykoli přijít do MŠ a zúčastnit se všech činností 
 • Sledování připravenosti dětí na přechod do ZŠ – důraz na rozvoj kompetencí potřebných k učení a na grafomotorická cvičení – denně od 7,50 do 8,30 hodin „Školička „ pro nejstarší děti v modelové školní třídě v prvním poschodí
 • První kroky v němčině – pravidelná setkávání s dětmi MŠ Lückendorf 1x týdně střídavě na obou stranách hranice, seznamování s jazykem přímým kontaktem s dětmi formou společných her, společné výlety
 • Rozlehlá zahrada, na které nejsou tradiční prvky, ale šplhací lana, provazové žebříky,  závěsné kruhy, vodorovně natažená lana pro nácvik obratnosti a rovnováhy, domečky a úkryty, pocitové chodníčky, venkovní kuchyňka…
 • Zapojení do celorepublikové kampaně „ Celé Česko čte dětem „ – pravidelně zveme do školky hosty , kteří dětem čtou pohádky
 • Pořádání polodenních ekologicky zaměřených vycházek pro děti různého věku
 • Zaměření školy na ochranu přírody a ekologii, třídění, recyklace, výroba vlastního papíru
 • Pravidelné návštěvy Eko-centra v Brništi –kreativní dílničky pro děti ( 3 x ročně)
 • Logopedická péče – individuální práce s dětmi i s rodiči – zaměření na výslovnost a slovní zásobu
 • Společné oslavy svátků a narozenin dětí s účastí rodičů
 • 2-3x ročně společné posezení s rodiči u táboráku
 • noční spaní ve školce – v červnu a před Štědrým dnem
 • plavecký kurz v bazénu ve Stráži pod Ralskem
 • Vlastní kuchyně s přípravou jídel z čerstvých potravin, nepoužíváme polotovary!, sledování potřeb vývoje dětí předškolního věku a zdravé výživy, denně ovoce a zelenina¨
 • zapojení všech zaměstnanců školy k zpříjemnění pobytu vašeho dítěte v mateřské škole

Nabídka MŠ Studánka U Školy

 • Třídy jsou rozděleny podle věku dětí.
 • Dobrá příprava předškoláků na vstup do Základní školy – individuální práce s dětmi.
 • Pořádání  akcí pro rodiče s dětmi  - dýňové dlabání, velikonoční dílničky, jarmarky, vánoční besídky, besídky ke Dni matek, závěrečné rozloučení s předškoláky, zakončení roku společnou vycházkou 
 • Spolupráce se SPOZ – vystoupení dětí při různých akcích
 • Pořádání  ekologicky zaměřených vycházek pro děti – zaměření na ochranu přírody a ekologii
 • Logopedická péče – individuální práce s dětmi i s rodiči – zaměření na výslovnost a slovní zásobu 
 • Práce na interaktivní tabuli, s interaktivními pomůckami
 • Velké, prostorné  a dobře vybavené třídy
 • Rozlehlá zahrada, na které neustále obnovujeme herní prvky
 • Příjemné a milé prostředí, vstřícné jednání celého personálu k dětem i rodičům
 • Předávání informací rodičům prostřednictvím webových a facebookových stránek
 • Zájmové činnosti jako je : logopedie, keramický tvoření, hra na flétny „Veselé pískání“, výtvarné tvoření -  jsou zájmovou činností nabízenou pro všechny děti, učitelky je provádí podle svých možností v rámci své pracovní doby.
 • Nadstandardní aktivity jako je: plavání, lyžařský kurz, školní výlety, návštěva divadelních představení, práce s dětmi, které mají odklad školní docházky - individuální  vzdělávací program těchto dětí podle PaedDr. Daniely Švancarové.

Rodiče mohou pro své děti tohoto nadstandardu využít, ale nemusí. Pokud této nabídky v podobě nadstandardní aktivity nevyužijí, je dětem zajištěn plnohodnotný program v souladu se školním vzdělávacím programem.